Hopp til innholdet

Vedtekter

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Eksist! Interesseorganisasjon for teknologisk valgfrihet

§ 2 Formål

Fremme individets valgfrihet i møte med digitale arenaer. Vi er skeptiske til hvordan digitale medier griper inn i menneskers målsetning i livet, og hindrer at teknologibrukere har en reell mulighet til å regulere sin digitale hverdag.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter

 • Appellere og legge press på relevante teknologiselskaper for å fremme brukernes interesser.
 • Utvikle lovverk som beskytter brukeren mot inngripende digitale mekanismer som tar sikte på adferdsendring på bekostning av individets interesser, deriblant i tidsbruk og pengebruk.
 • Skape og delta i en offentlig debatt rundt temaet valgfrihet i møte med teknologi/sosiale medier.
 • Søke samarbeid mellom fagpersoner og relevante miljøer.
 • Arrangere foredrag, paneldebatter og andre liknende aktiviteter om digital adferd § 3 Organisasjonsform
  Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. § 4 Medlemmer Personer over 18 år som har avgitt samtykke og som har betalt medlemskontingent inneværende år, regnes som ordinære medlemmer av Eksist! Personer mellom 16 og 18 år som har avgitt samtykke og som har betalt medlemskontingent inneværende år, regnes som unge medlemmer av Eksist! Medlemskontingent bestemmes av årsmøtet.

§5 Eksklusjon

Styret kan ekskludere medlemmer som aktivt arbeider imot Eksist!’s vedtekter og vedtektsfestede formål.

§ 6 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte og har stemmerett i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

Kun ordinære medlemmer er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Alle ordinære medlemmer har én stemme.
Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet opptas diskusjonen og man stemmer over forslaget på nytt.

Årsmøtet innkalles av styret med minst to ukers varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest én uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest tre dager og 18 timer før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§ 8 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal

 • –  behandle årsmelding
 • –  behandle revidert regnskap
 • –  behandle innkomne forslag
 • –  fastsette kontingent
 • –  vedta budsjett
 • velge:
  • leder og nestleder
  • styremedlemmer
  • eventuelle varamedlemmer

§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst to ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 10 Styret

Foreningen har et styre på 4-7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal

– iverksette årsmøtebestemmelser.
– oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle

oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
– administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til

gjeldende instrukser og bestemmelser.
– representere foreningen utad. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets

medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Styret blir valgt av årsmøtet ved vanlig flertall.

§ 11 Signaturrett

Alle i styret har hver for seg signaturrett, men styret må være informert om hva som skal signeres i forkant av signeringen.

§ 12 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 13 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.